UMUM O’RTA TA‘LIMI MAKTABLARI JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISH.

Авторы

  • Tashpulatova Nargiza Samartdinovna.
  • Achilova Dilfuza

Ключевые слова:

Milliy harakatli o‘yinlar, zamonaviy milliy harakatli o‘yinlar, texnika, metodika,tayyorgarlik., национальные игры-действия, современные национальные игры-действия, техника, методика, подготовка., national action games, modern action games, technique, methodology, preparation.

Аннотация

ushbu maqolada ta’lim jarayonida harakatli o‘yinlar haqida alohida to‘xtalib o‘tganmiz. Bu doktrina orqali ta’lim jarayonida harakatli o‘yinlardan foydalanishning ijobiy va salbiy oqibatlari, harakatli o‘yinlarning turlari maqsad va vazifalari haqida fikr mulohazalar bildirilgan.

в данной статье мы остановились на игровых действиях в образовательном процессе. В рамках данного учения обсуждаются положительные и отрицательные последствия использования мобильных игр в образовательном процессе, виды мобильных игр, их цели и задачи.

in this article, we have focused on action games in the educational process. Through this doctrine, the positive and negative consequences of using mobile games in the educational process, the types of mobile games, and their goals and objectives are discussed.

Биографии авторов

Tashpulatova Nargiza Samartdinovna.

NavoiyDavlat

Pedagogika Instituti Fakultetlararo

chet tillari  kafedrasi o’qtuvchisi

Achilova Dilfuza

Navoiy davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat xotin qizlar sporti yo‘nalishi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-09