Jismoniy tarbiya va sport darslarida metodlardan foydalanishning ahamiyati

Авторы

  • Tashpulatova Nargiza Samartdinovna
  • Achilova Dilfuza

Ключевые слова:

Metod,o’yin metodi,musobaqa metodi, o’qitish metodlari, amaliy metod., Method, game method, competition method, teaching methods, practical method., Метод, игровой метод, метод соревнования, методы обучения, практический метод.

Аннотация

Ushbu maqolada o’qitishning metodlari haqida qisqacha ma’lumot berib o’tilgan.Jismoniy tarbiya darslarida o’yin va musobaqa metodlarining ahamiyati va ulardan foydalanishning ahamiyatlari aks ettirilgan.Musobaqa va o’yin metodlarining bir biridan farqlari haqida ham bayon etilgan.  

В данной статье даны краткие сведения о методах обучения.Отражено значение игровых и соревновательных методов и их использования на занятиях по физическому воспитанию.Также поясняются различия между соревновательными и игровыми методами.

This article provides brief information about teaching methods. The importance of game and competition methods and their use in physical education classes is reflected. The differences between competition and game methods are also explained.

Биографии авторов

Tashpulatova Nargiza Samartdinovna

 

Navoiy Davlat Pedagogika

Instituti Fakultetlararo

chet tillari  kafedrasi o’qtuvchisi

Achilova Dilfuza

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

Jismoniy madaniyat xotin qizlar sporti

yo’nalishi talabasi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-09