TILLARNI O’QITISH METODIKASI VA TA’LIM TEXNALOGIYALARI

Авторы

  • Tashpulatova Nargiza Samartdinovna
  • Achilova Dilfuza

Ключевые слова:

texnalogiya, metod, inovatsiya, ta’lim jarayoni, “Aqliy hujum”, “Pinboard”., технология, метод, инновация, образовательный процесс, «Мозговой штурм», «Пинборд»., technology, method, innovation, educational process,

Аннотация

Chet tillarini o`rganish va o`rgatish barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar qatori Vatanimiz-O`zbekistonda ham zamon talabiga aylandi. Chet tillarini o`rganish uchun bugun yoshlarga, qolaversa, barcha yurtdoshlarimizga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar o`zining ijobiy natijasini isbotlab bormoqda, desak adashmagan bo`lamiz. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar qatorida bugun chet tillariga, ayniqsa, ingliz tiliga e`tibor kuchaymoqda. Nafaqat chet tillari misolida, balki ilm dunyosining barcha sohalarida jiddiy o`zgarishlar, har jabhada yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bunday ulkan bunyodkorlik ishlarining boshida yurtboshimiz muhtaram Shavkat MIromonovich Mirziyoyevning ko`rsatgan jonbozliklari, yoshlarga bo`lgan e`tibor, kelajakka ishonch kabi tuyg`ular o`z aksini topadi.

Learning and teaching foreign languages ​​has become the need of the hour in our country-Uzbekistan as well as in all developed and developing countries. It would not be wrong to say that the conditions created today for young people and all our compatriots for learning foreign languages ​​are proving their positive results. Among the reforms carried out in our country, attention is being paid to foreign languages, especially English. Not only in the case of foreign languages, but also in all areas of the world of science, serious changes and updates are being made on all fronts. Of course, at the beginning of such great creative work, the feelings of the honorable President Shavkat MIromonovich Mirziyoyev, attention to the youth, and confidence in the future are reflected.

Изучение и преподавание иностранных языков стало необходимостью времени в нашей стране-Узбекистане, а также во всех развитых и развивающихся странах. Не будет ошибкой сказать, что созданные сегодня условия для молодежи и всех наших соотечественников для изучения иностранных языков доказывают свою положительную эффективность. Среди реформ, проводимых в нашей стране, внимание уделяется иностранным языкам, особенно английскому. Не только в случае иностранных языков, но и во всех областях мировой науки происходят серьезные изменения и обновления по всем направлениям. Конечно, в начале такой большой созидательной работы отражаются чувства уважаемого Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, внимание к молодежи, уверенность в завтрашнем дне.

Биографии авторов

Tashpulatova Nargiza Samartdinovna

Navoiy Davlat Pedagogika

Instituti Fakultetlararo

chet tillari  kafedrasi o’qtuvchisi

Achilova Dilfuza

Navoiy Davlat Pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat xotin qizlar sporti yo’nalishi talabasi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-09