PEDAGOGIKA FANI BOSHQA FANLAR BILAN ALOQADORLIGI VA FANLAR TIZIMIDA

Авторы

  • Tashpulatova Nargiza Samartdinovna.
  • Achilova Dilfuza

Ключевые слова:

falsafa,iqtisod, etika, estetika, tabiiy fanlar, psixalogiya, tarix,madaniyatshunoslik, gigiyena, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tiflopedagogika, logopediya, metodika., философия, экономика, этика, эстетика, естествознание,психология,история,культурология,гигиена,педагогикаглухих,олигофренопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, методика., philosophy, economy, ethics, aesthetics, natural sciences, psychology,history, cultural studies, hygiene, deaf pedagogy, oligophrenopedagogy, typhlopedagogy, speech therapy, methodology.

Аннотация

ushbu maqolada umumiy pedagogika fani boshqa fanlar bilan aloqadorligi va fanlar tizimi haqida qisqacha ma’lumot berib o’tilgan. Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasining rivojlanishi pedagogikaning yangi sohalari chegaraviy ilmiy fanlarning ajralib chiqishiga olib kelishi bugungi kunda pedagogika pedagogik fanlarning murakkab tizimi sifatida namoyon bo’lishlari haqida bayon etilgan.

this article provides brief information about the relationship of general pedagogy with other disciplines and the system of disciplines. The development of the connection of pedagogy with other disciplines has led to the separation of new fields of pedagogy from borderline scientific disciplines. Today, pedagogy is manifested as a complex system of pedagogical sciences.

в статье представлены краткие сведения о взаимосвязи общей педагогики с другими дисциплинами и системой дисциплин. Развитие связи педагогики с другими дисциплинами привело к отделению новых областей педагогики от пограничных научных дисциплин. Сегодня педагогика проявляется как сложная система педагогических наук.

Биографии авторов

Tashpulatova Nargiza Samartdinovna.

 

NavoiyDavlat Pedagogika Instituti

 Fakultetlararo chet tillar  kafedrasi o’qtuvchisi

Achilova Dilfuza

Navoiy davlat pedagogika instituti  Jismoniy madaniyat

 xotin qizlar sporti yo‘nalishi talabasi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-09