Self-guided efforts of university students in foreign language acquisition

Авторы

  • Djurakulova Diyora Alisher qizi

Ключевые слова:

The independent efforts of students, the establishment of methodological assistance, engaging in active learning methods, extensive language materials, the development of critical thinking, customization of educational activities, and remote monitoring of learning outcomes., Talabalarning mustaqil harakatlari, uslubiy yordamni yo'lga qo'yish, faol o'rganish usullari, keng til materiallari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o'quv faoliyatini moslashtirish va o'quv natijalarini masofadan nazorat qilish., Самостоятельные усилия студентов, налаживание методической помощи, привлечение к активным методам обучения, обширный языковой материал, развитие критического мышления, индивидуализация учебной деятельности, дистанционный контроль результатов обучения.

Аннотация

The article examines primary challenges encountered in facilitating independent learning for students in non-linguistic disciplines, particularly in the context of teaching foreign language communication. Independent study in foreign language education within higher professional education is viewed as a tool for acquiring a comprehensive understanding of professional knowledge and cognitive methods. The author has scrutinized theoretical approaches and drawn insights from both Russian and international pedagogical experiences. The methodological and organizational dimensions of this issue were investigated and systematically outlined. In consideration of contemporary circumstances, the pedagogical potential of integrating traditional and distance forms for organizing students' independent work is explored.

Maqolada nolingvistik fanlar bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim olishiga yordam berishda, xususan, chet tilidagi muloqotni o'rgatish kontekstida duch keladigan asosiy qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Oliy kasbiy ta’lim doirasida chet tili ta’limi bo‘yicha mustaqil ta’lim kasbiy bilim va kognitiv metodlarni har tomonlama tushunish vositasi sifatida qaraladi. Muallif nazariy yondashuvlarni sinchiklab ko‘rib chiqdi va ham rus, ham xalqaro pedagogik tajribalardan xulosalar chiqardi. Ushbu masalaning uslubiy va tashkiliy jihatlari o'rganilib, tizimli ravishda belgilab berildi. Zamonaviy sharoitlarni hisobga olgan holda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning an'anaviy va masofaviy shakllarini birlashtirishning pedagogik imkoniyatlari o'rganiladi.

В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при организации самостоятельного обучения студентов неязыковым дисциплинам, в частности в контексте обучения иноязычному общению. Самостоятельное обучение иностранному языку в рамках высшего профессионального образования рассматривается как инструмент приобретения комплексного понимания профессиональных знаний и методов познания. Автор тщательно исследовал теоретические подходы и почерпнул идеи из российского и международного педагогического опыта. Были исследованы и систематизированы методологические и организационные аспекты этого вопроса. С учетом современных обстоятельств исследуется педагогический потенциал интеграции традиционных и дистанционных форм организации самостоятельной работы студентов.

Биография автора

Djurakulova Diyora Alisher qizi

instructor at Samarqand State Institute of Foreign Languages.

The email address is adhamova23@icloud.com,

and the phone number is +998990386423.

 

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-11