JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TALABALARGA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O’RNI

Авторы

  • Eshboyev Shaxriyor Furqat o’g’li

Ключевые слова:

jismoniy tarbiya va sport, metodlar, pedagogik texnologiyalar, uslublar, mezonlar, amaliy darslar, sports, pedagogical technologies, methods, criteria, practical lessons

Аннотация

Maqolada jismoniy tarbiya va sport darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning axamiyati, dunyoqarash hamda tafakkur ko‘lamini hosil qilish, jismoniy, ma’naviy va axloqiy sifatlarni shakllantirish bo‘yicha ayrim tavsiyalar berilgan muxokama qilingan.

The article discusses the importance of the use of modern pedagogical technologies in physical education and sports lessons, some recommendations on the formation of worldview and thinking, the formation of physical, spiritual and moral qualities.

В статье обсуждается важность использования современных педагогических технологий на занятиях по физическому воспитанию и спорту, даны рекомендации по формированию мировоззрения и мышления, формированию физических, духовных и нравственных качеств. Ключевые слова: спорт, педагогические технологии, методы, критерии, практические занятия.

 

Биография автора

Eshboyev Shaxriyor Furqat o’g’li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Ijtimoiy gumanitar fanlarda masofaviy ta’lim kafedrasi oqituvchisi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Опубликован

2024-01-11