TALABALARGA JISMONIY TARBIYA TARIXINI O‘QITISHNING ASOSIY TASHKILIY SHAKLLLARINI

Авторы

  • Eshboyev Shaxriyor Furqat o’g’li

Ключевые слова:

Sport, jismoniy tarbiya salomatlik, jismoniy tarbiya, tarix, xalq oyinlari, zakovat, toifalash darsi, padagogik texnalogiyalar, tarixiy madaniy mintaqalar., Спорт, здоровье, физическое воспитание, история, народные праздники, интеллигенция, классификационный урок, педагогические технологии, историко-культурные регионы., Sports, health, physical education, history, folk holidays, intelligentsia, classification lesson, pedagogical technologies, historical and cultural regions.

Аннотация

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sportning tarixiy tarraqiyot davrlarini o’rganish orqali yoshlarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash masalalari yoritilgan. Uni asoslashda umum ta’lim maktablarida qо‘llaniladigan interfaol texnologiyalardan foydalanilgan

В данной статье рассматриваются вопросы воспитания молодежи в полноценные зрелые люди путем изучения исторических периодов развития физического воспитания и спорта. В его основу легли интерактивные технологии, используемые в общеобразовательных школах.

This article discusses the issues of educating young people into full-fledged mature people by studying the historical periods of development of physical education and sports. It is based on interactive technologies used in secondary schools.

 

Биография автора

Eshboyev Shaxriyor Furqat o’g’li

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Ijtimoiy gumanitar fanlarda masofaviy ta’lim kafedrasi o‘qituvchisi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-11