Makedoniyalik Aleksandrning O`rta Osiyoga qarshi harbiy yurishlari.

Авторы

  • Xayitova Ozoda Xudoybergan qizi

Ключевые слова:

Aleksandr Makedonskiy,Fillip IIMakedoniya,Yunoniston,Aristotel, lashkarboshi Ptolomey iLag,sarkardalar Karan va Farnux, tarixchi Aristobul, Hindiston o`lkasi,Ahomoniylar sulolasi,Sug`diyona,Baqtriya,Spitaman, Bobil (Suriya),Misr., Александр Македонский, Филипп II, Македония, Греция, Аристотель, полководец Птолемей Лаг, полководцы Каран и Фаррух, историк Аристобул, Индия, династия Ахеменидов, Сугдияна, Бактрия, Спитаман, Вавилон (Сирия), Египет.

Аннотация

Ushbu maqola Makedoniyalik Aleksandrning O`rta Osiyoni egallab olishi haqida hikoya qiladi.Shuningdek, Aleksandrning bosqiniga qarshi ko`tarilgan qo`zg`alonlar va ularning natijalari hamda,uning O`rta Osiyoda  yuritgan siyosati haqida ham ma’lumotlar keltirib o`tilgan.

В данной статье рассказивается история завоевания Александром Македонский Средней Азии.Также даются сведения о васстаниях против нашествия Александра  и их результатах, а также сведения о политекеАлександра в средней Азии.

Биография автора

Xayitova Ozoda Xudoybergan qizi

Urganch Davlat Universiteti.

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti

Tarix (mamlakatlar va yo`nalishlar)

yo`nalishi bo`yicha

1-bosqich talabasi.

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-11