http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/issue/feed Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi 2024-01-14T20:39:22+05:00 Open Journal Systems <p>Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy <strong>onlayn konferensiyasi</strong>da</p> <p><strong>Aniq va tabiiy</strong> fanlari;<br /><strong>Pedagogika</strong> fanlari;<br /><strong>Ijtimoiy-gumanitar</strong> fanlari;<br /><strong>Texnika</strong> fanlari;<br /><strong>Tibbiyot</strong> fanlari o'rin olgan.</p> <p> </p> http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1766 UMUM O’RTA TA‘LIMI MAKTABLARI JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISH. 2024-01-09T21:18:02+05:00 Tashpulatova Nargiza Samartdinovna. abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Achilova Dilfuza dilfuzaachilova86@email.com <p><em>ushbu maqolada ta’lim jarayonida harakatli o‘yinlar haqida alohida to‘xtalib o‘tganmiz. Bu doktrina orqali ta’lim jarayonida harakatli o‘yinlardan foydalanishning ijobiy va salbiy oqibatlari, harakatli o‘yinlarning turlari maqsad va vazifalari haqida fikr mulohazalar bildirilgan.</em></p> <p><em>в данной статье мы остановились на игровых действиях в образовательном процессе. В рамках данного учения обсуждаются положительные и отрицательные последствия использования мобильных игр в образовательном процессе, виды мобильных игр, их цели и задачи.</em></p> <p><em>in this article, we have focused on action games in the educational process. Through this doctrine, the positive and negative consequences of using mobile games in the educational process, the types of mobile games, and their goals and objectives are discussed.</em></p> 2024-01-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1767 Jismoniy tarbiya va sport darslarida metodlardan foydalanishning ahamiyati 2024-01-09T21:34:44+05:00 Tashpulatova Nargiza Samartdinovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Achilova Dilfuza dilfuzaachilova86@email.com <p><em>Ushbu maqolada o’qitishning metodlari haqida qisqacha ma’lumot berib o’tilgan.Jismoniy tarbiya darslarida o’yin va musobaqa metodlarining ahamiyati va ulardan foydalanishning ahamiyatlari aks ettirilgan.Musobaqa va o’yin metodlarining bir biridan farqlari haqida ham bayon etilgan.&nbsp;&nbsp; </em></p> <p><em>В данной статье даны краткие сведения о методах обучения.Отражено значение игровых и соревновательных методов и их использования на занятиях по физическому воспитанию.Также поясняются различия между соревновательными и игровыми методами.</em></p> <p><em>This article provides brief information about teaching methods. The importance of game and competition methods and their use in physical education classes is reflected. The differences between competition and game methods are also explained.</em></p> 2024-01-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1768 TILLARNI O’QITISH METODIKASI VA TA’LIM TEXNALOGIYALARI 2024-01-09T21:46:05+05:00 Tashpulatova Nargiza Samartdinovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Achilova Dilfuza abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Chet tillarini o`rganish va o`rgatish barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar qatori Vatanimiz-O`zbekistonda ham zamon talabiga aylandi. Chet tillarini o`rganish uchun bugun yoshlarga, qolaversa, barcha yurtdoshlarimizga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar o`zining ijobiy natijasini isbotlab bormoqda, desak adashmagan bo`lamiz. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar qatorida bugun chet tillariga, ayniqsa, ingliz tiliga e`tibor kuchaymoqda. </em><em>Nafaqat chet tillari misolida, balki ilm dunyosining barcha sohalarida jiddiy o`zgarishlar, har jabhada yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bunday ulkan bunyodkorlik ishlarining boshida yurtboshimiz muhtaram Shavkat MIromonovich Mirziyoyevning ko`rsatgan jonbozliklari, yoshlarga bo`lgan e`tibor, kelajakka ishonch kabi tuyg`ular o`z aksini topadi.</em></p> <p><em>Learning and teaching foreign languages ​​has become the need of the hour in our country-Uzbekistan as well as in all developed and developing countries. It would not be wrong to say that the conditions created today for young people and all our compatriots for learning foreign languages ​​are proving their positive results. Among the reforms carried out in our country, attention is being paid to foreign languages, especially English. Not only in the case of foreign languages, but also in all areas of the world of science, serious changes and updates are being made on all fronts. Of course, at the beginning of such great creative work, the feelings of the honorable President Shavkat MIromonovich Mirziyoyev, attention to the youth, and confidence in the future are reflected.</em></p> <p><em>Изучение и преподавание иностранных языков стало необходимостью времени в нашей стране-Узбекистане, а также во всех развитых и развивающихся странах. Не будет ошибкой сказать, что созданные сегодня условия для молодежи и всех наших соотечественников для изучения иностранных языков доказывают свою положительную эффективность. Среди реформ, проводимых в нашей стране, внимание уделяется иностранным языкам, особенно английскому. Не только в случае иностранных языков, но и во всех областях мировой науки происходят серьезные изменения и обновления по всем направлениям. Конечно, в начале такой большой созидательной работы отражаются чувства уважаемого Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева, внимание к молодежи, уверенность в завтрашнем дне.</em></p> 2024-01-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1769 PEDAGOGIKA FANI BOSHQA FANLAR BILAN ALOQADORLIGI VA FANLAR TIZIMIDA 2024-01-09T22:01:01+05:00 Tashpulatova Nargiza Samartdinovna. abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Achilova Dilfuza abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>ushbu maqolada umumiy pedagogika fani boshqa fanlar bilan aloqadorligi va fanlar tizimi haqida qisqacha ma’lumot berib o’tilgan. Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasining rivojlanishi pedagogikaning yangi sohalari chegaraviy ilmiy fanlarning ajralib chiqishiga olib kelishi bugungi kunda pedagogika pedagogik fanlarning murakkab tizimi sifatida namoyon bo’lishlari haqida bayon etilgan.</em></p> <p><em>this article provides brief information about the relationship of general pedagogy with other disciplines and the system of disciplines. The development of the connection of pedagogy with other disciplines has led to the separation of new fields of pedagogy from borderline scientific disciplines. Today, pedagogy is manifested as a complex system of pedagogical sciences. </em></p> <p><em>в статье представлены краткие сведения о взаимосвязи общей педагогики с другими дисциплинами и системой дисциплин. Развитие связи педагогики с другими дисциплинами привело к отделению новых областей педагогики от пограничных научных дисциплин. Сегодня педагогика проявляется как сложная система педагогических наук.</em></p> 2024-01-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1770 BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING TEXNALOGIYA FANIDAN IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI 2024-01-09T22:14:31+05:00 Xolmirzayeva Zulayxo abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnalogiya fanidan ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan usullar&nbsp; hamda texnalogiya&nbsp; fani darsligidagi o'zgarishlar haqida so'z yuritiladi.</em></p> 2024-01-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1771 HAYVONLAR VA O‘SIMLIKLARA UCHRAYDIGAN PARAZIT ZAMBURUG‘LAR 2024-01-09T22:24:49+05:00 Egamberdiyeva Marjona Xusniddin qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Asrorova Sevinch Azamat qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu tezisda zamburug'larning turli shakllari, o'ziga xos, umumiy ekanligini ko'rsatdi mualliflar tomonidan o'rnatilmagan mansubligi ko'pincha exinokokklarda topilgan operatsiya qilingan bemorlar va parazitni o'rab turgan mezbon to'qimalarning uyali reaktsiyasi bog'liq edi ularning mavjudligi haqida. Bunaqa materiallari va usullari. Gelmintologik usullari, morfologik, gematologik, bakteriologik, biokimyoviy, immunologik va serologik ishda tadqiqotlar ishlatilgan. Har xil turdagi 105 hayvondan (qo'ylardan) exinokokk suyuqligi, qoramol, cho'chqalar, otlar, tuyalar, echkilar) zamburug'lar borligi uchun tekshirildi </em></p> 2024-01-09T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1790 Исследование концепции семьи 2024-01-10T17:07:45+05:00 Исследование концепции семьи abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Исследовательская работа представляет собой обзор концепции семьи, начиная с исторического развития семейных структур до анализа современных теорий, семейных моделей и функций семьи в современном обществе. Работа рассматривает роль семьи как социальной институции и выделяет ее вклад в социальное благополучие. Исследование подчеркивает важность изучения концепции семьи для понимания общественных динамик и разработки стратегий поддержки семейного благополучия.</em></p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1791 МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА КОГНИТИВ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ 2024-01-10T17:23:43+05:00 Yoqubova Dilafruz Mirjabborovna dilafruzekubova4@gmail.com Gʻaniyeva Nargiza Alijonovna nargiza@gmail.com <p><em>Мазкур мақолада мактабгача ёшдаги болаларнинг билиш жараёнлари, уларни ўйин фаолиятида ривожлантириш йўллари батафсил баён этилган.</em></p> <p><em>В данной статье подробно описаны познавательные процессы дошкольников, способы их развития в игровой деятельности.</em></p> <p><em>This article describes in detail the cognitive processes of preschool children, ways to develop them in play activities.</em></p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1792 Basketbol rivojlanish tarixi , texnikasi va to'p olib yurish usullari 2024-01-10T17:40:59+05:00 Xolmaxmatov Boburjon abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Rajabova Marjona abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Ne'matova Marjona abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Chorshanbiyeva Navbahor abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>&nbsp; Har bir sport turida chidamiylik katta ahamiyat kasb etadi, hamda ushbu jismoniy jihatni rivojlantirishda alohida e’tibor qaratish lozimligini taqazo etadi. Maqolada&nbsp; basketbolning rivojlanishi , texnika va taktikasi haqida gap boradi.</em></p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1793 O‘lmas Umarbekov asarlarida frazeologizm va maqollarning qo‘llanilishi 2024-01-10T18:05:21+05:00 Xamidova Malika mirkomilatavullayev83@gmail.com <p><em>Mazkur maqolada O’lmas Umarbekov asarlari tahlilida ibora va maqollarning &nbsp;ifodalanishi ,</em> <em>o</em><em>‘zbek erkak va ayollar nutqining leksik, frazeologik jihatdan xoslanishi,</em> <em>matnning pragmatik </em><em>va sotsiopragmatik </em><em>xususiyatlari</em><em>, asarlardagi nutqiy aktlar tahlil qilindi.</em></p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1794 TREATMENT OF DISORDERS OF PROTEIN METABOLISM IN FISH 2024-01-10T18:17:00+05:00 Kuvondikova Z. abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Bekturova N. abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Babashev A. abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Intensive method being cultivated in fish proteins exchange of violations reasons water basins wrong Fertilization of fish of feeding not balanced is considered In carp fish proteins exchange violations prevention get and fish in his body proteins exchange again recovery&nbsp; in order to Innoprovet probiotics to feed mixed up without feeding the fish scientist indicators reduce and in fish growth and development , contagious to diseases durability provides .</em></p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1795 Mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlar faoliyatini jonlantirish bo‘yicha ularning hudud yoki yo‘nalish bo‘yicha “ixtisoslashuvi”ni joriy qilish masalasi yuzasidan 2024-01-10T20:05:57+05:00 Olimov Shahriyor Orif o‘g‘li abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O‘zbekiston Respublikasining “Mulliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq fan, adabiyot va san’at asarlarining mualliflari, ijrochilar, fonogrammalarni tayyorlovchilar yoki boshqa huquq egalari o‘z mulkiy huquqlarini amalga oshirish maqsadida mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaradigan tashkilotlar (keyingi oʻrinlarda&nbsp;–&nbsp;jamoat tashkilotlari) tuzishi mumkinligi belgilangan. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonuni.</p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1796 Internet tarmog‘ida mualliflik va turdosh huquqlarni buzilishi bo‘yicha internet provayderlar hamda platformalarning javobgarligi yuzasidan 2024-01-10T20:15:09+05:00 Olimov Shahriyor Orif o‘g‘li abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>Internet tarmog‘ining shiddatli rivojlanishi natijasida intellektual mulk obyetlaridan, jumladan mualliflik va turdosh huquq obyektlaridan foydalanish ko‘lami kengayganligi bilan ularning noqonuniy tarqatilish holatlari ham ko‘payib bormoqda.</p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1797 НУТҚ МАДАНИЯТИНИНГ МЕЪЁРИЛИК АСПЕКТИ 2024-01-10T20:36:44+05:00 Самигова Хушнуда Ботировна kabsam@yandex.ru Жураева Ш abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Зокирова M abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Умаралиева Р abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>Маълумки, меъёрийлик ҳаётнинг барча жабҳалари учун хос бўлган универсал ҳодиса ҳисобланади. Ҳар қандай вазият, шароит меъёрийлик қонун-қоидаларига бўйсyнишни, унга имкон қадар риоя қилишни талаб қилади. Меъёр бор жойда эса, табиийки, тартиб-интизом мавжуд бўлади.</p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1798 НУТҚ МАДАНИЯТИНИНГ ЭТИК АСПЕКТИ 2024-01-10T20:49:23+05:00 Самигова Хушнуда Ботировна abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Жураева Ш abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Зокирова M. abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Умаралиева Р abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>Нутқ маданиятининг этик аспекти, асосан, нутқнинг маълум бир жамоага тегишли бўлган одоб-ахлоқ қоидаларини инобатга олган ҳолда баён&nbsp; этилиши билан боғлиқ бўлган муаммоларни ўрганиш билан шуғулланади. Маданий сўзлашга интилиш, ўз навбатида, нутқий этикет қоидаларига риоя қилишни ҳам талаб этади. Тилшуносликда нутқ маданиятининг этик аспекти йўналишини ўзаро муомалада қўлланиши <em>нутқ одоби </em>ҳамда<em> нутқий этикет</em> номлари билан ҳам атаб келинмоқда.</p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1799 НУТҚИЙ ТАЪСИРЧАНЛИКДА НОЛИСОНИЙ ВОСИТАЛАР 2024-01-10T21:13:31+05:00 Самигова Хушнуда Ботировна abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Жураева Ш abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Зокирова M abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Умаралиева Р abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>Товушлар тилшуносликнинг фонетика бўлимида ўрганилади. Лекин нутқ таъсирчанлигини кучайтирувчи воситалар қаторида парафонетик воситалар ҳам ўрин эгаллаган. Чунки товуш тембри, товушнинг юқори ёки пастлиги, унинг майинлик ёки қўполлик, бақириқ ёки пичирлаш орқали ифодаланиши, хатти-ҳаракат, имо-ишора ва шу кабилар нутқ таъсирчанлигининг ошишига хизмат қилувчи воситалар ҳисобланади [1, б. 116].</p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1800 Безналичные платежи в Узбекистане 2024-01-10T21:34:59+05:00 Бабаева Гузаль Яшиновна abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Муртазаев Сардор Орзуевич abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>В данной статье представлен обзор безналичных и клиринговых расчетов в Узбекистане. В статье описывается текущее состояние безналичных платежей в Узбекистане, законодательная база, регулирующая безналичные платежи, и система клиринга и расчетов, действующая в стране. В статье также обсуждаются преимущества и проблемы безналичных и клиринговых расчетов для предприятий и потребителей, а также даются рекомендации по дальнейшему развитию системы безналичных платежей в Узбекистане.</p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1805 Использование современных технологий и их функции в педагогической сфере 2024-01-10T21:53:37+05:00 Mirsalikhova Robiya Timurovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Современные технологии стали неотъемлемой частью педагогической сферы, производя революцию в традиционных методах обучения и улучшая качество обучения. В этом реферате рассматривается роль и влияние современных технологий в образовании. В нем исследуется, как такие инструменты, как образовательные приложения, виртуальная реальность и искусственный интеллект, меняют педагогический ландшафт, облегчают персонализированное обучение и способствуют вовлечению студентов. Кроме того, в аннотации рассматриваются проблемы и возможности, связанные с интеграцией этих технологий, включая проблемы равного доступа и эффективных стратегий реализации. Исследуя многогранные функции современных технологий в образовании, этот реферат предлагает ценную информацию о развивающихся отношениях между технологиями и педагогикой.</em></p> 2024-01-10T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1807 Ислам как путь к освобождению: перспективы и критика теологии освобождения 2024-01-11T19:25:19+05:00 Насибуллов Камиль Исхакович abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>В условиях глобализирующегося мира и возрастающей социальной несправедливости вопрос о роли религии в общественной жизни и особенно о роли ислама в контексте теологии освобождения становится особенно актуален. Эта статья направлена на критический анализ ислама в качестве динамической социальной силы, которая через свои учения и духовные практики может способствовать эмансипации и социальному равенству. Основываясь на исследованиях и идеях выдающихся мыслителей, таких как Г. Джемаль и Ф. Исак, работа исследует, как ислам интерпретируется и используется как средство освобождения угнетенных, и как он может влиять на политические и социальные процессы в современном мире. Исламская теология освобождения предлагает альтернативное видение ислама, которое активно отстаивает принципы социальной справедливости, гуманизма и универсализма. Авторы подчеркивают необходимость переосмысления и переинтерпретации традиционных исламских текстов и учений в контексте современных социальных и политических реалий, призывая к активной борьбе против угнетения и эксплуатации во всех её формах.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1809 Self-guided efforts of university students in foreign language acquisition 2024-01-11T19:47:05+05:00 Djurakulova Diyora Alisher qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>The article examines primary challenges encountered in facilitating independent learning for students in non-linguistic disciplines, particularly in the context of teaching foreign language communication. Independent study in foreign language education within higher professional education is viewed as a tool for acquiring a comprehensive understanding of professional knowledge and cognitive methods. The author has scrutinized theoretical approaches and drawn insights from both Russian and international pedagogical experiences. The methodological and organizational dimensions of this issue were investigated and systematically outlined. In consideration of contemporary circumstances, the pedagogical potential of integrating traditional and distance forms for organizing students' independent work is explored.</em></p> <p><em>Maqolada nolingvistik fanlar bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim olishiga yordam berishda, xususan, chet tilidagi muloqotni o'rgatish kontekstida duch keladigan asosiy qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Oliy kasbiy ta’lim doirasida chet tili ta’limi bo‘yicha mustaqil ta’lim kasbiy bilim va kognitiv metodlarni har tomonlama tushunish vositasi sifatida qaraladi. Muallif nazariy yondashuvlarni sinchiklab ko‘rib chiqdi va ham rus, ham xalqaro pedagogik tajribalardan xulosalar chiqardi. Ushbu masalaning uslubiy va tashkiliy jihatlari o'rganilib, tizimli ravishda belgilab berildi. Zamonaviy sharoitlarni hisobga olgan holda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning an'anaviy va masofaviy shakllarini birlashtirishning pedagogik imkoniyatlari o'rganiladi.</em></p> <p><em>В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при организации самостоятельного обучения студентов неязыковым дисциплинам, в частности в контексте обучения иноязычному общению. Самостоятельное обучение иностранному языку в рамках высшего профессионального образования рассматривается как инструмент приобретения комплексного понимания профессиональных знаний и методов познания. Автор тщательно исследовал теоретические подходы и почерпнул идеи из российского и международного педагогического опыта. Были исследованы и систематизированы методологические и организационные аспекты этого вопроса. С учетом современных обстоятельств исследуется педагогический потенциал интеграции традиционных и дистанционных форм организации самостоятельной работы студентов.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1810 Different strategies for developing the methodological framework of a contemporary foreign language textbook 2024-01-11T20:00:41+05:00 Djurakulova Diyora Alisher qizi adhamova23@icloud.com <p><em>The article aims to recognize and assess key approaches to the methodological development of contemporary foreign language textbooks. Utilizing survey data gathered from students across diverse fields of study, the authors pinpoint ten essential aspects crucial for crafting a high-caliber modern textbook that aligns with educational standards and is well-received by students as a trustworthy knowledge source. The authors emphasize the significance of a teacher's personal and professional qualities, particularly when the teacher is also the author of the textbook in use. In conclusion, the authors express optimism that promoting the creation of top-notch educational content will reshape contemporary perspectives on the role of foreign language learning, transforming it from a mandatory task to an engaging pursuit. </em><em>Целью статьи является выявление и оценка ключевых подходов к методической разработке современных учебников иностранного языка. Используя данные опросов, полученные от студентов из разных областей обучения, авторы выделяют десять важных аспектов, имеющих решающее значение для создания качественного современного учебника, который соответствует образовательным стандартам и хорошо воспринимается студентами как надежный источник знаний. Авторы подчеркивают значимость личных и профессиональных качеств учителя, особенно в тех случаях, когда учитель является еще и автором используемого учебника. В заключение авторы выражают оптимизм в отношении того, что содействие созданию первоклассного образовательного контента изменит современные взгляды на роль изучения иностранного языка, превратив его из обязательной задачи в увлекательное занятие.</em></p> <p><em>Maqola zamonaviy chet tili darsliklarini metodik rivojlantirishning asosiy yondashuvlarini tan olish va baholashga qaratilgan. Mualliflar turli ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha talabalardan to‘plangan so‘rov ma’lumotlaridan foydalangan holda, ta’lim standartlariga mos keladigan va ishonchli bilim manbai sifatida talabalar tomonidan yaxshi qabul qilinadigan yuqori kalibrli zamonaviy darslikni yaratish uchun muhim bo‘lgan o‘nta muhim jihatni aniqladilar. Mualliflar o'qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlarining ahamiyatini, ayniqsa, o'qituvchi foydalanilayotgan darslik muallifi bo'lsa, alohida ta'kidlaydilar. Xulosa qilib aytganda, mualliflar yuqori darajadagi ta'lim mazmunini yaratishga ko'maklashish xorijiy tillarni o'rganishning roliga oid zamonaviy istiqbollarni qayta shakllantiradi, uni majburiy vazifadan qiziqarli mashg'ulotga aylantiradi, degan optimizmni bildiradi.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1811 JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA TALABALARGA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O’RNI 2024-01-11T20:12:43+05:00 Eshboyev Shaxriyor Furqat o’g’li eshboyevshaxriyor55@gmail.com <p><em>Maqolada jismoniy tarbiya va sport darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning axamiyati, dunyoqarash hamda tafakkur ko‘lamini hosil qilish, jismoniy, ma’naviy va axloqiy sifatlarni shakllantirish bo‘yicha ayrim tavsiyalar berilgan muxokama qilingan. </em></p> <p><em>The article discusses the importance of the use of modern pedagogical technologies in physical education and sports lessons, some recommendations on the formation of worldview and thinking, the formation of physical, spiritual and moral qualities. </em></p> <p><em>В статье обсуждается важность использования современных педагогических технологий на занятиях по физическому воспитанию и спорту, даны рекомендации по формированию мировоззрения и мышления, формированию физических, духовных и нравственных качеств. Ключевые слова: спорт, педагогические технологии, методы, критерии, практические занятия. </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1812 TALABALARGA JISMONIY TARBIYA TARIXINI O‘QITISHNING ASOSIY TASHKILIY SHAKLLLARINI 2024-01-11T20:30:13+05:00 Eshboyev Shaxriyor Furqat o’g’li abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sportning tarixiy tarraqiyot davrlarini o’rganish orqali yoshlarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash masalalari yoritilgan. Uni asoslashda umum ta’lim maktablarida qо‘llaniladigan interfaol texnologiyalardan foydalanilgan</em></p> <p><em>В данной статье рассматриваются вопросы воспитания молодежи в полноценные зрелые люди путем изучения исторических периодов развития физического воспитания и спорта. В его основу легли интерактивные технологии, используемые в общеобразовательных школах.</em></p> <p><em>This article discusses the issues of educating young people into full-fledged mature people by studying the historical periods of development of physical education and sports. </em><em>It is based on interactive technologies used in secondary schools.</em></p> <p>&nbsp;</p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1813 Aleksandr Makedonskiyning harbiy yurishlari 2024-01-11T20:43:42+05:00 Ibragimov Sardor sardoribragimov868@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada Aleksandr Makedonskiy harbiy yurishlari, yurishlardagi yutuq va kamchiliklar, harbiy taktikalar, qo‘shinlar boshqaruvi, ularning yurishlardagi samarasi tahlil qilingan va xulosalar berilgan.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1817 SEMENTBETON QOPLAMALI AVTOMOBIL YO‘LLARINI SAQLASH ISHLARI SIFATINI BAHOLASH 2024-01-11T21:01:39+05:00 Qodirov Sherali Shodiqul o‘g‘li abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Sementbeton qoplamali avtomobil yo‘llari tarmog‘ining foydalanuv holatini yaxshilash,yo‘llarning transport-foydalanish sifatlarini oshirish va o‘sib borayotgan harakat jadalligi talablarini qondirish uchun yo‘llarni taʻmirlash va saqlash ishlarini sifatli baholash. </em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1822 EKOLOGIK MADANIYATLI VA MA'NAVIYATLI KADRLARNI TAYYORLASH ZAMON TALABI 2024-01-11T22:03:46+05:00 Xalilova Zarifa Ochilovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Ro’ziyeva Nazira Ochilovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Yuksak ma'naviyatli va ekologik madaniyatli kadrlarni tayyorlash zamon talabi bo'lib, antropogen omillar ta'sirini 4 ta ekologik qonunni bilgan holatda ularni oldini olish muhumdir. Ekologik muommalar biosferada ko'payib ketayotganligini inobatga olgan holda ekologik manaviyatli va madaniyatli shaxslarni tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Maqolada tabiat ustidan hukumronlik qilmasdan u bilan hamkorlik qilish muhumligi ko'rsatilgan.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1823 O’QUVCHI YOSHALAR ORASIDA BOSHQARUV VA YETAKCHILIK QOBILYATINI SHAKILLANTIRISHDA MA‘NAVIY VA MA‘RIFIY TADBIRLARNING AHAMIYATI 2024-01-11T22:20:23+05:00 Xalilova Zarifa Ochilovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Ro’ziyeva Nazira Ochilovna m-biologia@mail.ru <p><em>Mamlakatimiz o’z oldiga qo‘ygan strategik maqsadlariga erishishi salohiyatli rahbar kadr tayyorlash masalasi bilan uzviy boq’liqdir. O'sib kelayotgan yosh kadrlarda liderlik, boshqaruvchanlik va har qanday holatda mas'uliyatni zimmasiga olib yetakchilik ko'nikmalarini shaklantirishda axloqiy tamoyillarining ustuvorligiga&nbsp; erishish va yangi ish boshlayotgan yoshlarga ko'nikmalar berib, ularni&nbsp; rivojlanish , talaba yoshlarni ustozlar, kattalar, tomonidan qo'llab-quvvatlash va yosh kadrlarning boshqaruv salohiyatini va boshqalarga o'rnak bo'la olish jihatini yuksaltirish bugunning eng dolzarb masalalridan biridir. Bundan tashqari, jamoani boshqarish vaqtida adolatli va vijdonli qarorlar chiqarib, amalyotga&nbsp; tatbiq&nbsp; etish, tashabbuskorlik va shaxsiy yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish maqsadida darslarda ham har bir o ‘quvchi talaba yoshlar bilan alohida ishlash ularni fikrlarini tinglash, darslarni mustaqil boshqarishlariga imkon yaratib berish zamon talabidar.</em></p> <p><em>In this article, the priority of ethical principles in the formation of leadership, management, and taking responsibility in any situation in the growing young personnel and the support of adults for their development by giving skills to young people who are starting a new job and it is intended to increas the management potential of young personnel and the aspect of being an example to others. </em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1824 Makedoniyalik Aleksandrning O`rta Osiyoga qarshi harbiy yurishlari. 2024-01-11T22:36:29+05:00 Xayitova Ozoda Xudoybergan qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqola Makedoniyalik Aleksandrning O`rta Osiyoni egallab olishi haqida hikoya qiladi.Shuningdek, Aleksandrning bosqiniga qarshi ko`tarilgan qo`zg`alonlar va ularning natijalari hamda,uning O`rta Osiyoda&nbsp; yuritgan siyosati haqida ham ma’lumotlar keltirib o`tilgan.</em></p> <p><em>В данной статье рассказивается история завоевания Александром Македонский Средней Азии.Также даются сведения о васстаниях против нашествия Александра&nbsp; и их результатах, а также сведения о политекеАлександра в средней Азии.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1828 "Qovoq urugʻlarini qayta ishlab dorivor moy olish texnologiyasini ishlab chiqish va xossalarini tadqiq qilishda axborot xavfsizligini o‘rni” 2024-01-12T11:25:36+05:00 Yusupov Sardor abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Umaraliyeva Malohatxon abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Qovoq urugʻlarini qayta ishlab dorivor moy olish texnologiyasini ishlab chiqish va xossalarini tadqiq qilishda axborot xavfsizligini o‘rni&nbsp; xususan, qandolatchilik mahsulotlarining biologik qiymatini oshirishning ustuvor yo'nalishi ularning tarkibiga o'simlik xomashyosini (shu jumladan, biologik faol moddalarga boy qovoq mevalarini) kiritish bo'lib, ularni qayta ishlash asosan oziq-ovqat mahsulotlarini olishga qaratilgan bo'lishi kerak.</em></p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1830 NONVERBAL COMMUNICATION: CLASSIFICATION OF GESTURES AND THEIR GENDER ANALYSES 2024-01-12T22:10:24+05:00 Рахматуллаева Умида Хомидовна abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>Gestures are classified according to different parameters. Among them is the parameter of the translation principle. Based on this, the researcher V. V. Andriyanov divides all the gestures of national culture into three groups: 1) gestures-realities, specific to a given culture: 2) equivalent gestures (gestures in which the forms are the same, but the meanings are different, gestures in which the forms are different and the meanings and coincide); 3) aryl signal-gestures identical in terms of content and expression</p> 2024-01-12T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1831 Study of the Economic Importance of the VaR Method and its Application in the Financial Sector 2024-01-12T22:34:02+05:00 Berdiqulova Sevinch Toxir qizi berdiqulovasevinch69@gmail.com <p><em>This article examines the economic nature and importance of the Value at Risk (VaR) method and its potential applications in finance. VaR is an important parameter in the calculation of potential financial losses and is analyzed through three different methods of risk management and evaluation. It also enables financial organizations to generate valuable resources and information for decision-making</em></p> 2024-01-12T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1832 MAKEDONIYALIK ALEKSANDRNING HAYOTI VA SIRLI O`LIMI 2024-01-12T23:14:06+05:00 Matyoqubova Gulnora Ollabergan qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqola Makedoniyalik Aleksandirning hayoti hamda uning sirli o`limi haqida ma`lumotlar berib o`tadi. Maqolada aytib o`tilgan faktlarning barchasi tarixiy dalillarga asoslangan. Bu maqola orqali ko`plab qiziqrli ma`lumotlarga ega bo`lishingiz mumkin.</em></p> <p><em>В этой статье представлена информация о жизни Александра Македонского и его загадочной смерти. Все факты, упомянутые в статье, основаны на исторических свидетельствах. Из этой статьи вы сможете получить много интересной информации.</em></p> <p><em>This article provides information about the life of Alexander the Great and this mysterious death. All the facts mentioned in the article are based on historical evidence. You can get</em><em> a lot of interesting&nbsp; information through this article.</em></p> 2024-01-12T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1834 MULOQOT PSIXOLOGIYASI. BOLALARNING MULOQOT JARAYONIGA TASHQI MUHITNING TA’SIRINI O’RGANISH 2024-01-12T23:43:44+05:00 Nurmatova Maftuna Maxmudjon qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com Dilafruz Normuminova Erkinovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu&nbsp; maqolada bolalarning dastlabki muloqot jarayonlariga atrofdagi insonlarning tashqi muhitning ta’siri, hamda&nbsp; bolaning ota-onasi va oila a’zolari bilan dastlabki muloqotga kirishish jarayonlari haqida so’z yuritiladi.</em></p> 2024-01-12T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1835 PEDAGOG KADRLAR FAOLIYATIDA STRESSLI VAZIYATLARNI OLDINI OLISHGA QARATILGAN AMALIY USULLAR VA ULARNING AHAMIYATI 2024-01-13T19:19:47+05:00 Azimova Nigoraxon Rayimjonovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada stress bilan kurashish usullari va bir qator metodikalari va ahamiyati haqida so‘z boradi.</em></p> 2024-01-13T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1836 HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI KURSIDA FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA BARTARAF ETISH YO‘NALISHINING O‘QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH 2024-01-13T19:37:32+05:00 Qoʻchqarov Ilxomjon Abdubasirovich abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu tezisda hayot xavfsizligi kursida amaliyot organlarini o`qitishda qo`llanilishi mumkin bo`lgan metodik yo`nalishlar tahlil etiladi.</em></p> 2024-01-13T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1837 Integratsiyalashgan ta`limni takomillashtirishning pedagogik-psixologik imkoniyatlari 2024-01-13T19:51:41+05:00 Saidova Zilola Gadoymurodovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqola integratsiyalashgan ta'limni takomillashtirishning pedagogik-psixologik imkoniyatlarini o'rganadi. Turli xil qobiliyat va kelib chiqishi bo'lgan talabalarni asosiy sinflarga qo'shishni maqsad qilgan integratsiyalashgan ta'lim pedagogik strategiyalar va psixologik yondashuvlarning puxta aralashmasini talab qiladi. Ushbu maqolada turli usullar muhokama qilinadi, empirik natijalar taqdim etiladi va integratsiyalashgan ta'limning afzalliklari haqida tushuncha beriladi. Muhokama inklyuziv muhitni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi va o'qituvchilar va siyosatchilar uchun tavsiyalar beradi.</em></p> <p><em>В данной статье исследуются педагогические и психологические возможности совершенствования интегрированного образования. Инклюзивное образование, целью которого является вовлечение в обычные классы учащихся с разными способностями и опытом, требует тщательного сочетания педагогических стратегий и психологических подходов. В этой статье обсуждаются различные методы, представлены эмпирические результаты и дается представление о преимуществах интегрированного обучения. Дискуссия подчеркивает важность содействия созданию инклюзивной среды и дает рекомендации педагогам и политикам.</em></p> <p><em>This article explores the pedagogical and psychological possibilities of improving integrated education. Inclusive education, which aims to include students of diverse abilities and backgrounds in mainstream classrooms, requires a careful mix of pedagogical strategies and psychological approaches. This article discusses various methods, presents empirical results, and provides insight into the benefits of integrated learning. The discussion highlights the importance of fostering an inclusive environment and provides recommendations for educators and policy makers.</em></p> 2024-01-13T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1838 ONA TILI TA’LIMIDA LUG‘AT BILAN ISHLASHNING AFZALLIKLARI 2024-01-13T20:17:12+05:00 Eraliyeva Muxayo Abdurahmonovna abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>this article will talk about Uzbek language and thinking, about teaching native language lessons on the basis of a new approach in the education system, including the role of dictionaries in teaching the native language.</em></p> <p><em>Mazkur maqolada o’zbek tili va tafakkuri to’g’risida, ona tili darslarini ta’lim tizimida yangicha yondashuv asosida o’qitilishi, jumladan, ona tilini o’qitishda lug’atlarning o’rni haqida so’z yuritiladi.</em></p> 2024-01-13T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1851 MUTANOSIBLIK yoxud SHAXSIY IBRAT 2024-01-14T20:11:08+05:00 Zebiniso Urazaliyeva abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Mazkur maqolada ijtimoiy hayotda o’rni tabora yuksalib borayotgan oddiy va kamtarin uztozlarimizni e’zozlagan holda jamiyatimizdagi ayrim shu soha vakillarining shahsiy namuna bo’la olmayotganligi, qolaversa, muallim jamiyatning kuzgusi ekanligini anglatgan holda o’zimning shaxsiy xulosalarim bilan o’rtoqlashganman.</em></p> 2024-01-14T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1852 O‘ZBEK TILIDAGI ZOOFRAZEOLOGIZMLARNING ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI 2024-01-14T20:23:13+05:00 Xusan Axmedov Azimjon o’g’li abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p>Hozirgi kunda lingvokulturologiya,&nbsp; etnolingvistika ,psixolingvistika, va boshaqa yo’nalishlar&nbsp; doirasida zoonimlar ,zoofrazeologizmlar va ularning etimologik xususiyatlariga&nbsp; bag’islangan izlanishlar olib borilmoqda.ular zoologik terminlar&nbsp; misolida muayyan xalqqa xos xususiyatlarni o’granishga xizmat qiladi.</p> 2024-01-14T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/02/article/view/1853 ABDULLA AVLONIY- ISLOHOTCHI PEDAGOG VA BOLALAR SHOIRI 2024-01-14T20:39:22+05:00 O’ralova Muxlisa Ilhom qizi abdurahmonovboburjon9503@gmail.com <p><em>Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning ta'lim olishni targ'ib qilishga bag'ishlangan hayoti va ishlari. Uning ijtimoiy faoliyati va ijtimoiy qarashlarida ma'rifatparvarlikning o'rni haqida ma'lumot berilgan.</em></p> 2024-01-14T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024