Sharq olimlarining bola tarbiyasida oilaviy muhitning o’rni yuzasidan nazariy tahlillari

Authors

  • FARIZA XAMIDOVA

Keywords:

A human child enters into social relations for the first time in the family in which he was born and raised., Человеческий ребенок впервые вступает в социальные отношения в семье, в которой он родился и вырос, Inson bolasi o’zi tug’ilib o’sgan oilasida ilk bor ijtimoiy munosabatlarga kirishadi

Abstract

A human child enters into social relations for the first time in the family in which he was born and raised. Its socialization, first of all, takes place in the system of interpersonal relations in its own family. The people who enter into an early social relationship with him are: his parents, his brother and other members of his family. It is important that the child matures as a person in the future and matures as a mature person, and in finding his place in life what kind of family he was brought up in, what psychological climate prevailed in the family, how his interaction with his own parents took place. Therefore, from the very beginning of the history of human culture, special attention has been paid to interpersonal relationships in the family, especially in it, the interaction of parents and children and children. We can see that this topic has a long past, on the example of the oral creativity of almost all nations.

Человеческий ребенок впервые вступает в социальные отношения в семье, в которой он родился и вырос. Его социализация, прежде всего, происходит в системе межличностных отношений в его собственной семье. Люди, которые вступают с ним в ранние социальные отношения, это: его родители, его брат и другие члены его семьи. Важно, чтобы ребенок в будущем взрослел как личность и возмужал как зрелый человек, а при поиске своего места в жизни - в какой семье он воспитывался, какой психологический климат царил в семье, как проходило его взаимодействие с собственными родителями. Поэтому с самого начала истории человеческой культуры особое внимание уделялось межличностным отношениям в семье, особенно  взаимодействию родителей и детей и самих детей. Мы видим, что эта тема имеет давнее прошлое.

Inson bolasi o’zi tug’ilib o’sgan oilasida ilk bor ijtimoiy munosabatlarga kirishadi. Uning ijtimoiylashuvi, avvalo, oz oilasidagi shaxslararo munosabatlar tizimida amalga oshadi. U bilan dastlabki ijtimoiy munosabatlarga kirishuvchi odamlar: uning ota-onasi, aka-opasi va oilasidagi boshqa azolardir. Bolaning kelajakda shaxs sifatida shakllanib, yetuk inson bolib kamol topishi hamda hayotda oz ornini topib ketishida uning qanday oilada tarbiyalanganligi, oilada qanday psixologik iqlim hukm surganligi, oz ota-onasi bilan bolgan ozaro munosabatlarining qanday tarzda kechganligi muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun ham insoniyat madaniyati tarixining ilk davrlaridanoq oiladagi shaxslararo munosabatlarga, ayniqsa, unda ota-ona va farzandlar hamda bolalarning ozaro munosabatlariga alohida etibor berib kelingan. Bu mavzuning uzoq otmishga ega ekanligini biz deyarli barcha millat ogzaki ijodiyoti misolida korishimiz mumkin.

 

Author Biography

FARIZA XAMIDOVA

O‘zbekiston Milliy universiteti o’qituvchisi

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Downloads

Published

2024-01-06