Makedonyalik Aleksondrning harbiy yurishlari geografiyasi

Authors

  • Matchanov Bunyodbek Matchanboy o’g’li

Keywords:

Anatoliya, Misrhali, Parmenion, Makedoniya, Yunoniston, Afina, Fiva, Fessaliya va Korinf., Анатолия, Египет, Парменион, Македония, Греция, Афины, Фивы, Фессалия и Коринф., :Anatolia, Egypt, Parmenion, Macedonia, Greece, Athbes, Thebes, Thessaly and Corinth.

Abstract

Ushbu maqolada Makedoniyalik Aleksondrning harbiy yurishlari geografiyasi,harbiy taktikalarini,bosib olingan hududlardagi aholiga tasiri,Aleksandrning harbiy yurishlarini o’rganish bugungi kun uchun nechog’lik muhim ekanligi yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur mavzu yuzasidan tegishli xulosalar keltirilib o’tilgan.

В данной статье рассматривается география военных походов Александра Македонского, влияние военной тактики на население завоевонных регионов, а также насколько важно изучение военных походов Александра на сегодняшний день. Также по данной теме сделаны соответствующие выводы.

This artile examines the geography of Alexander the Great’s military campaigns, theinfluence of military tactics on the population of the conquered regions, and also how important it is to study Alexander’s military campaigns today. Also relevant conclusions were drawn on this topic.

 

Author Biography

Matchanov Bunyodbek Matchanboy o’g’li

Urganch Davlat universiteti Ijtimoiy-Iqtisodiy fanlar fakulteti Tarix (mamlakatlar va yo’nalishlar bo’yicha) yo’nalishi 1-bosqich talabasi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Downloads

Published

2024-01-08