TADQIQOTLAR.UZ http://tadqiqotlar.uz/index.php/new <p><strong>"TADQIQOTLAR.UZ"</strong> jahon ilmiy-metodik jurnali quyidagi yo'nalishlarda maqola hamda tezislarni qabul qiladi:</p> <ul> <li class="subject_list"><em>Aniq fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Tabiiy fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Texnika fanlari</em></li> <li class="subject_list"><em>Pedagogik fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Ijtimoiy-gumanitar fanlar</em></li> <li class="subject_list"><em>Falsafa fanlari</em></li> <li class="subject_list"><em>Filologiya</em></li> <li class="subject_list"><em>Iqtisodiy fanlar</em></li> </ul> en-US Tue, 23 Apr 2024 22:43:19 +0500 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 JAMOADA HAMSHIRALIK FANINIG MAQSAD VA VAZIFALARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2773 <p>Hamshiralik ishi degani bu — avvalom bor davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va <br>geografik joylashuvi bilan bog'liq mavjud sog'liqni saqlash tizimi va uning rivojlanish <br>darajasiga nisbatan funktsional majburiyatlari aniq belgilangan hamshiralarning, <br>tibbiyot xodimlari va jamoaning hamshiralik ishiga munosabati va inson shaxsiy <br>dunyoqarashining yig'indisidir. 1980- yillarda JSSTning ekspertlari «Hamshiralik ishi» <br>tushunchasiga quyidagicha ta'rif berishgan: «Hamshiralik ishi — bu insonlar <br>o'rtasidagi munosabatning amaliyotidir, tibbiy hamshira esa, har bir bemorni individual <br>shaxs sifatida o'rganib, kasallik tufayli ularda yuzaga kelgan ehtiyojlarni aniqlay bilishi <br>lozim». 1859- yilda ushbu yunalishning asoschisi Florens Naytingeyl o'zining mashhur <br>«Bemorlar parvarishi to'g'risidagi yozuvlar» kitobida hamshiralar ishiga quyidagicha <br>ta'rif bergan: «Hamshiralik ishi — bemorni qurshab turgan muhitni, uning sog'ayishi <br>yo'lida qollash uchun yo'naltirilgan harakatidir. Hamshiraning vazifasi bemorga <br>shunday sharoit yaratib berishdan iboratki, bunda tabiat o'zining davolovchi qudratini <br>namoyon qilsin».</p> Qodirova Dilnozaxon Sultovna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2773 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 XIX ASR OXIRI VA XX ASR BOSHIDA BUXORODAGI IJTIMOIY- SIYOSIY VAZIYAT VA JADIDCHILIK. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2774 <p>Annotatsiya: Mamlakatimiz tarixidagi yangi sharoit uning o‘tmishini baholashda <br>yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Bu borada tarixchilar oldida keng yo‘l <br>mavjud. Mustaqillik bunday ishlarga erkinlik bag‘ishlab, barcha davr va zamonlar <br>tarixini haqqoniy yoritishda har qanday mafkuraviy nazorat va tahdidning qattiqqo‘l <br>qoliplaridan ozod etish imkonini berdi. Buxoro tarixidagi jadidchilikning rolini <br>baholashga ham tegishlidir. Keyingi paytlarda, Buxorodagi amir xukmronligi jadidlar <br>tomonidan yo‘q qilib yuborilgan va ularning faoliyati XX asr boshlaridagi Buxoro <br>iqtisodiyoti, madaniyati va diniy ishlariga ulkan talofat yetkazgan, degan fikrni ham <br>eshitishga to‘g‘ri kelmoqda. Buxoroda XIX –XX asr boshlarida ahamiyati jihatidan <br>butun bir tarixiy davrga teng keladigan jarayonlar kechgan zamonda nimalar ro’y <br>berganini anglab yetish kerak.</p> Jo‘raeva Muhlisaxon Alisher qizi Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2774 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 “UNVEILING THE CHALLENGES OF CHILDHOOD AND EDUCATION IN THE WORLD OF CHARLES DICKENS” http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2775 <p>Annotation: This article delves into the intricate portrayal of childhood and <br>education in the literary world of Charles Dickens. It explores the challenges faced <br>by children, particularly those from impoverished backgrounds, and the societal <br>injustices that hinder their access to quality education. Through an analysis of <br>Dickens’s novels, such as “Oliver Twist,” “David Copperfield,” and “Great <br>Expectations,” the article sheds light on the harsh realities of Victorian-era schooling, <br>child labor, and the impact of social inequality on educational opportunities. By <br>unraveling the complexities of Dickens’s narratives, the article offers insights into <br>the enduring relevance of his themes in contemporary discussions on childhood, <br>education, and social justice.</p> Bakhranov Bekhruz Abduxalil o‘g‘li Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2775 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 “THE ENDURING OPTIMISM OF SHAKESPEARE’S LEGACY IN THE 21 ST CENTURY” http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2776 <p>Annotation: In this article, we explore the enduring optimism found in William <br>Shakespeare’s works and how his legacy continues to resonate in the 21st century. <br>Through an analysis of his themes, characters, and enduring messages of hope, we <br>delve into the timeless relevance of Shakespeare’s writings and their ability to inspire <br>and uplift audiences across cultures and generations.</p> Bakhranov Bekhruz Abduxalil o‘g‘li Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2776 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 “LANGSTON HUGHES AND HIS POETRY” http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2777 <p>Abstract: This thesis delves into the profound impact of Langston Hughes and <br>his poetry on American literature and culture. Hughes, an influential figure of the <br>Harlem Renaissance, employed his poetic voice to passionately address the <br>experiences and aspirations of African Americans during a time of social and political <br>transformation. By examining the recurring themes and influences found within his <br>body of work, this thesis aims to shed light on Hughes' role as a visionary poet who <br>challenged racial inequality, celebrated African American identity, and advocated for <br>social justice.</p> Bakhranov Bekhruz Abduxalil o‘g‘li Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2777 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ ФЛОТИРУЮЩИХ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2778 <p>Введение <br>Травмы грудной клетки занимают одно из ведущих мест в структуре <br>травматизма и относятся к категории основных причин летального исхода у <br>пострадавших с закрытой травмой. Примерно у 10% больных, <br>госпитализированных по поводу травм, диагностируются переломы ребер [1,2], <br>среди которых наибольшую опасность представляют флотирующие переломы <br>ребер (ФПР), наблюдаемые при переломах трех и более соседних ребер, каждое <br>из которых сломано более чем в одном месте [3]. Парадоксальная подвижность <br>грудной клетки в области ФПР нарушает механику дыхания и сопровождается <br>нарастающей дыхательной недостаточностью, зачастую требующей <br>подключения больного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В <br>ведении этой категории больных в основном используются консервативное и <br>хирургическое лечение.</p> Пулатов Махмуджон Муратович, Раимов Сардоржон Даврон углы, Рузиев Панжи Набиевич, Элмурадов Голибжон Каршиевич, Турсунов Ориф Ахрорович Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2778 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 QISHLOQ XO'JALIGIGA INVESTITSIYA KIRITISH: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2779 <p>Ushbu maqolada muallif qishloq xo‘jaligi tarmoqlarini rivojlantirishda <br>investitsiyalar kirishidagi imkoniyatlar va muammolar tahlili haqida so‘z .yuritgan.</p> Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2779 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 OILAVIY TARBIYA USLUBLARI VA ULARNING SHAKILANISHI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2780 <p>Annotastiya: Ushbu maqolada “Oilada tarbiya asoslari” tushunchasi, farzand <br>shakllanishida oila a’zolarining o’rni va ahamiyati, farzandni mustaqil shaxs sifatida <br>tarbiyalash hamda oila tarbiyasida diniy qarashlar mavzusi yoritib berilgan.</p> SHOMUROTOV ULUGBEK MELIKBOBOYEVICH , ERDONAYEV BAHODIR MAMAT O‘G‘LI , DAVRONOV UMRZOQ XAYRULLOYEVICH Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2780 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 PEDAGOGIK TA’LIM YO’NALISHLARIDA XORIJIY TILLARNI O’QITISHNING AHAMIYATI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2781 <p><br>Annotatsiya:Ushbu maqolada bugungi kunda boshlang’ich sinflarda xorijiy <br>tillarni o’qitishning ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan.Xorijiy tillarni o’qitishda <br>tayyorgarlik ko’rish va uni tashkil etish yo’lari yoritilgan.</p> Hamidova Sevara Zokirovna , Mohinur Qayumova Murodullayevna , Shomurotov Ulugbek Melikboboyevich Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2781 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 ILK O ‘SPIRINLIK DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2782 <p>Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘spirinlik davrining psixik xususiyatlari, bu <br>davrdagi aqliy va emotsional rivojlanish, shaxs xususiyatlari yoritiladi. Ularning ong <br>va dunyoqarashining shakllanishi, o‘spirinlik yoshdagi bolalarning yosh va psixologik <br>xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni yechish <br>ko‘nikma-malakalarini rivojlantirish masalalariga to’xtalinadi</p> Axmatova Asila Ismoil qizi , Rahmonova Nilufar Nijmiddin qizi , Shomurotov Ulugbek Melikboboyevich Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2782 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 KO`RISHNING VAZIFA VA FUNKSIYALARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2783 <p><br>Annotatsiya: Ko`rish-organizmlarning ko`rish organlari yordamida tashqi <br>dunyo to`g`risida axborot olishdan iborat murakkab fiziologik jarayon .Ko`rish <br>jarayonida tashqi dunyodagi obyektlardan qaytadigan yoki ular tarqatadigan 300-800 <br>nm diapazondagi elektromagnit to`lqinlari,ya`ni yorug`lik nuri ko`rish organlari uchun <br>ta`sirlovchi bo`ladi.</p> Taganov Sobirjon , Rahmonova Nilufar Nijmiddin qizi , Shomurotov Ulugbek Melikboboyevich Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2783 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 KICHIK YOSHDAGI BOLALAR UCHUN CHET TILLARI (INGLIZ TILI)NI O’RGATISHNING FOYDALI TOMONLARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2784 <p>Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalaring maktabgacha ta’lim sistemasida ingliz <br>tilini o’rgatishning foydali tomonlari va maktabgacha ta’lim tizmida yosh avlodga <br>samarali ta’lim metodlaridan foydalanib ularni kelajak uchun foydali jihatlari haqida <br>so’z yuritilgan.Bundan tashqari yoshlikda o’rganilgan tilning kelajakdagi natijalari <br>haqida so’z boradi</p> Karimova Umida , Shahrizoda Botirboyeva Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2784 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 MULOQOT ORQALI O’QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2785 <p>Anotatsiya: Ushbu maqolada muloqot orqali maktab o’quvchilarini <br>vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid ma’lumotlar berilgan.</p> Allaberganova Shahnoza Xidirovna , Matyoqubova Maʼrifat Saparboyevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2785 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 O’QUVCHILARDA AGRESSIYA BELGILARINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2786 <p><br>Anotatsiya: Bolalarda agressiya , Agressiya qilish kabi xulq-atvor belgilarini <br>rivojlantiruvchi va ularning oldini olish usullari .</p> Xodjiyeva Lobar Axmedjonovna , Abdirimova Oygul Òktambayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2786 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 AMALIYOTCHI PSIXOLOGNING MUHUM VAZIFALARI. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2787 <p>Anotatsiya: Ushbu maqolada maktab psixologining ta’lim muassasasidagi <br>muhum vazifalari haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.</p> Ruzmetova Guzal Abdullayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2787 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 BOLALARNING IRODAVIY HARAKATLARINING RIVOJLANISHI. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2788 <p><br>Anotatsiya: Bolalarda irodaviy jarayonlarni rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar, <br>maqsad qo’yish va faollikka undash haqida.</p> Yusupova Maxliyo Narimon qizi , Allaberganova Dilfuza Zaripovna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2788 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 PSIXOLOGIYA SOHASINING HOZIRGI DAVRDAGI AHAMIYATI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2789 <p>Anotatsiya: Psixologiya fanning hozirgi kundagi o’rni , insonlar hayotidagi <br>ahamiyati, oldidagi muhum vazifalari.</p> Saparbayeva Mohira Bektemirovna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2789 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 O‘QUVCHI YOSHLARNI KASB -HUNARGA YO‘NALTIRISHDA PSIXOLOGNING O‘RNI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2790 <p>Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim tizimidagi o‘ziga hos jihatlar ,ta’limda <br>pedagogik texnologiyalarning qo‘llashning afzalliklari, o‘quvchilar dunyoqarashining <br>rivojlanishida texnologiyalarning o‘rni xususida fikrlar bildirilgan. Shuningdek <br>pedagogik texnologiya rivojlanishiga xissa qo‘shgan olimlarga ham qisqacha to‘xtalib <br>o‘tilgan. Umuman ta’limda innovatsion yondoshuv ijobiy natijalar berishi yoritilgan.</p> Qurbanboyeva Gulayho Shuhrat qizi, , Fozilova Fazilat Otaboyevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2790 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2791 <p>Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanida axborot texnologiyalarining <br>ahamiyati haqida ilmiy fikrlar bayon etiladi.Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib <br>xulosalanadi.</p> Rajabova Orzigul Samiyevna, Radjabova Mahliyo Maxmudovna, Eshpulatov Jo’rabek Mansurovich , Choriyev Asilbek Yangiberdiyevich Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2791 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 BUXORO VOHASINI GIDROGEOLOGIK SHAROITINI TAHLIL QILISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2792 <p>Annotatsiya: Mamalakatimizda qolaversa Buxoro viloyatida ham bugungi <br>kunda sug’oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, tuproq unumdorligini <br>oshirish, maqsadida yer osti suvlaridan foydalanish bo’yicha keng qamrovli ishlar <br>amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada muallif tomonidan Buxoro viloyati Buxoro <br>tumani misolida fikr mulohazalar yuritilgan.</p> Davitov Najmidin Rayimovich, Eshpulatov Jo’rabek Mansurovich, Choriyev Asilbek Yangiberdiyevich Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2792 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 BARQAROR KELAJAK UCHUN TRANSCHEGARAVIY DARYOLARNI BOSHQARISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2793 <p>Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda kun mavzusiga aylangan <br>transchegaraviy daryolar, ularning hayotiy zaruriyatlari, ulardan oqilona shu bilan <br>birga adolatli, barqaror foydalanish masalalari ko‘rib chiqildi.</p> Pirimova Sarafroz Kamol qizi, Suyunov Javohir Yangiboy o`g`li, Ro‘zimov Boboxon Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2793 Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0500 2030 YIL - OIV EPIDEMIYASISIZ HAYOT SARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2795 <p>Ushbu maqolada OIV infeksiyasini profilaktika qilish, unga tashxis qo‘yish va <br>davolash sifatini yanada oshirish, aholi orasida OIV infeksiyasini aniqlash bo‘yicha <br>tekshiruvlar qamrovini oshirish, bemorlarga sifatli tibbiy va ruhiy-ijtimoiy yordam <br>ko‘rsatish, ularni zarur dori vositalari bilan to‘liq ta’minlash hamda ijtimoiy <br>himoyasini kuchaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar borasida <br>so’z yuritiladi.</p> Shukurova Sevara Normo’minova Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2795 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ZAMONAVIY OLIY TA’LIMDAGI O‘ZIGA XOS JIXATLARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2796 <p>Ushbu maqolada ta’lim tizimida yaratilgan platforma va dasturlar, zamonaviy <br>oliy ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaldagi holati <br>va o‘ziga xos jixatlari borasida so’z yuritiladi.</p> Tagaymuratova Gulchehra Tuychiyevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2796 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 YOSHLARDA HUQUQIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIYOTDAGI HOLATI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2797 <p>Ushbu maqolada huquqiy madaniyatning tarkibiy qismlari, bugungi kunda <br>davlatimiz tomonidan talaba-yoshlar huquqiy madaniyatini rivojlantirish borasida <br>amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning amaliyotdagi holati borasida so’z <br>yuritiladi.</p> D.M.Xolnazarova , SH.Tangirberdiyev Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2797 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 BOLALAR ORGANIZMDA TERMOREGULYATSIYASI.TANA HARORATINI O’LCHASH TEXNIKASI VA UNI REGISTRATSIYA QILISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2805 <p>Annatatsiya; Ushbu maqolada siz bolalarning bolalarda tana temperaturasi va <br>termoregulyatsiya holati. Temperaturaning fiziologik o‘zgarishlari. Isitma holati va <br>uning turlari haqida ma’lumotga ega bo’lasiz. Istmaning sakkizta turi bo’lib, maqolada <br>hamma turlari yoritib berilgan.</p> Eraliyeva Shohsanam Muzaffar qizi Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2805 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 BOLALAR KASALLIKLARI PROPEVDEVTIKASI KAFEDRASI TARIXI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2806 <p>Annatatsiya: Siz ushbu maqolada bolalar kasalliklari propevdevtikasi kafedrasi <br>tarixi bilan birgalikda tibbiyot tarixini haqida ma’lumot olasiz. Maqolada Pediatriya <br>tibbiyot fani sifatida rivojlanib uch davri haqida so’z borgan.Mamlakatimiz <br>pediatriyasining jahonga tanilishida bolalarning to‘g‘ri ovqatlanishi bo‘yicha qator <br>ilmiy ishlarni amalga oshirgan professor A.X.Hamroyev, har xil kasalliklarda qonivish <br>jarayonini o‘rgangan professor X.M.Mamatqulov, ovqat xazmqilish a’zolarining <br>kasalliklarini o‘rgangan va qimmatli takliflarini kiritgan professor <br>F.N.Nazarmuhamedov kabi olimlarning munosib hissalari borligini ta’kidlash joizdir.</p> Eraliyeva Shohsanam Muzaffar qizi Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2806 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 O‘RTA OSIYO VA O‘ZBEKISTONDA PEDIATRIYANING RIVOJLANISHI VA MANNAP ATAMATOVICH MIRZAMUXAMMEDOVNING PEDIATRIYAGA QO’SHGAN O’RNI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2807 <p>Annatatsiya; Ushbu maqolada siz O’rta Osiyo va O’zbekistonda pediatriyaning <br>rivojlanishi hamda “Sog‘lom avlod uchun” ordeni sohibi Mannap Atamatovich <br>Mirzamuxammedov haqida ma’lumot olasiz. 1942-yili, Jahon urushi davom <br>etayotganligiga qaramay, O‘zbekiston Sog‘liqni saqlash Xalq komissariatida onalik va <br>bolalikni muhofaza qilish bo‘yicha o‘rinbosarlik lavozimi ta’sis etildi va uni tajribali <br>ilmiy xodim , keyinchalik O‘zbekiston ayollari orasida birinchi pediatrprofessor <br>darajasiga yetishgan S.N.Yo’ldosheva boshqara boshladi.</p> Eraliyeva Shohsanam Muzaffar qizi Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2807 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 MAKTAB O‘QUVCHILARIDA PSIXOLOGIK IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2808 <p>Annotatsiya: Maqolada psixologik immunitet, maktab o‘quvchilarida <br>psixologik immunitetni rivojlantirib borish ahamiyati, maktabda ta’lim oluvchi yosh <br>davrlari psixologik xususyatlari, psixologik immunitetni oshiruvchi usullar yoritib <br>berilgan.</p> Alyaminova Yulduz Maxmudovna , Aytbayeva Mexriniso Tursunbayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2808 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 CHET TILLARINI O'RGANISHNING YOSHLAR MA'NAVIYATIGA TA'SIRI MAVZUSIDA YOZGAN ILMIY MAQOLASI. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2809 <p>Annotatsiya: hozirgi kunda yoshlar chet tillarini qanchalik darajada <br>o'rganishmoqda.bu jarayon yoshlar ongiga va ma'naviyatiga qay darajada t'sir <br>qilmoqda.chet tillarini bilish orqali qanday imkoniyatlarga ega bo'lishmoqdalar <br>maqolada shularni ko'rib chiqamiz.</p> QOBILOV JAMSHID BAXTIYOR O‘G‘LI , MOHINUR QAYUMOVA MURODULLAYEVNA , SHOMUROTOV ULUGBEK MELIKBOBOYEVICH Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2809 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 INGLIZ TILINI BOSHLANG’CH SINFLAR KESIMIDA O’QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2810 <p>Annotatsiya. Ingliz tili o‘quv predmetining xususiyatlarini yoritishda unga <br>turlicha yondashishlar mavjud. Ushbu maqolada bolalarga ingliz tilini mazmunli va <br>qiziqarli o‘rgatish usullari bilan tanishishingiz mumkin.</p> Hamidova Shahnoza Baxtiyor qizi , Mohinur Qayumova Murodullayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2810 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 INGLIZ TILNI BOSHLANG’CH SINFLAR KESIMIDA O’QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2811 <p>Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinflarda ingliz tilini o’qitishda <br>zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar usullarni qo’llash natijasida, <br>o’quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi, nutqi ravonlashishi, tez va <br>to’g’ri javob berish malakasi shakllanishi, bilimga ishtiyoq uyg’otishi, darslarga puxta <br>hozirlik ko’rishga intilishi haqida ma’lumotlar berilgan.</p> Shuhratova Dilfuza XXX , Mohinur Qayumova Murodullayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2811 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 MAKTABGACHA BO’LGAN YOSHDAGI BOLALARDA CHET TILLARINI O’QITISHNING ILMIY PEDAGOGIK ASOSLARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2812 <p>Annotatsiya: Quyidagi maqola boshlang’ich sinf o’quvchilariga chet tillarini <br>o’qitishning ahamiyati va uning qay darajada yoshi bilan bog’likligini ochib berishga <br>bag’ishlanadi. Qolaversa, chet tilini o’rganishda duch kelishi mumkin bo’lgan <br>muammolar haqida ham qisqacha bayon qilingan.</p> Turdaliyeva Dilshoda Xolbek qizi , Mohinur Qayumova Murodullayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2812 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 INGLIZ TILNI BOSHLANG’CH SINFLAR KESIMIDA O’QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2813 <p><br>Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich sinflarda bolalarga ingliz tili tez oson <br>o'qitishning samarali metodlari haqida atroflicha yoritilgan. Ushbu maqolada bolalarga <br>ingliz tilini mazmunli va qiziqarli o'rgatish usullari bilan tanishishingiz mumkin.</p> Jabborova Mahina Jamoliddin qizi , Mohinur Qayumova Murodullayevna Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2813 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA CHET TILINI OʻQITISH AHAMIYATI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2814 <p>Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda yosh avlodga samarali <br>ta'lim metodlaridan foydalangan holda chet tillarini o'rgatish hamda uni amalyotga <br>tatbiq etish istiqbollari haqida soʻz yuritilgan.</p> MARDANOVA MUXLISA MUZAFFAR QIZI Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2814 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 O‘SMIRLIK DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2815 <p>Annotatsiya: O‘smirlik davrida o‘z-o‘ziga baho berish tizimining rivojlanish <br>xususiyatlari, ularning ong va dunyoqarashining shakllanishini tushuntirish <br>orqali talabalarni o‘z-o‘zini anglashga, tahlil qilishga, tarbiyalashga o‘rgatish.</p> ABDURAXMONOVA MUSLIMA ELMUROD QIZI , ABDURAXIMOV JALOLIDDIN AMIRQUL O‘G‘LI , SHOMUROTOV ULUGBEK MELIKBOBOYEVICH Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2815 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 YARIMJUN MATOGA OLOVBARDOSH XOSSA BERISH IMKONIYATLARINI O'RGANISH http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2816 <p>Jun mahsulotlarining dunyo bozoridagi o'rni matoning tolaviy tarkibi va unga <br>berilgan funktsional xossalari bilan belgilanadi. Jun mahsulotlarining asosan qishki <br>kiyimlar va yopinchiqlar uchun qo'llanilishi, hamda xonalarda pardozlovchi material <br>sifatida foydalanishini inobatga olgan holda bu assortimentlarni yong'indan <br>himoyalangan, ya'ni ollovbardosh xossali bo'lishi muhim ahamiyatga ega. <br>Tadqiqotlarda tarkibidan paxta, viskoza va poliefir tolalari turli nisbatlarda bo'lgan <br>yarim jun matolariga turli antipirenlar (Setaş Color Center kompaniyasi tomonidan <br>taklif etilgan tarkibida galogen bo'lmagan - Setaflam PNF ва Toshkent kimyo <br>texnologiya ilmiy tadqiqot instituti tomonidan taklif etilgan fosfor va azot tarkibli <br>oligomer kompozitsiya – ММ) bilan olovbardosh xossa berish imkoniyatlari <br>o'rganilgan. Tajriba natijalari bo'yicha yarimjun matosini kontsentratsiyasi 20-30 g/l <br>bo'lgan appretga 2-3 daqiqa davomida shimdirish, 100% darajada siqish, 100-130 0 C <br>haroratda quritish va 160 0 C haroratda 2-3 daqiqa davomida termik ishlov berish ketma <br>ketligi taklif etilgan.</p> Nabiyeva I.A, Islamova Z.SH, Allaqulova G.Q, Abdugapparova F.Sh Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2816 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 MAHMUD G‘AZNAVIY TARIXIY FAOLIYATI BILAN BOG‘LIQ AYRIM QARASHLAR. http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2817 <p>ANOTATSIYA: ushbu maqolada Mahmud G‘aznaviyning harbir yurishlari, zabt <br>etgan hududlari, Tamg‘achxon, Qodirxon bilan olib borgan diplomatik munosabatlari, <br>shuningdek, ilm-fanga qo‘shgan hissasi haqidagi ma’lumotlar yoritilgan.</p> Do’stmurodov Bahodir, Ashurov Sodiqjon, Rahimov Javlon Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2817 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500 RUS KINYAZLIGINING TASHKIL TOPISHI http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2818 <p>Annotatsiya. Rossiya yerlarining ustidan rus kinyazliklarining urushlari va shu <br>bilan birgalikda kelib chiqqan nizolar haqida ma’lumotlar o`rin egallagan bo`lib, shu <br>bilan birgalikda Ivan Grozniy boshqaruvigacha bo`lgan davrlar ham tasvirlab o`tilgan.</p> G’oyibnazarov Mo’min , Ashurov Sodiqjon Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2818 Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 +0500